ในสมัยสมเด็จพระร่วงเจ้าราว 650 ปีมาแล้ว ชาวไทยรู้จัก ร้อยมาลัย กรองดอกไม้เป็นรูปแบบต่างๆ เช่น โคมรูปสัตว์หรือเครื่องใช้ต่างๆ ตลอดจนการร้อยตาข่ายดอกไม้ สิ่งเหล่านี้ย่อมชี้ให้เห็นความเจริญในทางสติปัญญาและจิตใจของชาวไทยในสมัยนั้นได้ดี เป็นที่น่าภูมิใจว่าความเจริญนี้เรายังสามารถรักษาไว้ได้ตลอดมา ทั้งนี้เพราะชาวไทยนิยมใช้ดอกไม้เป็นพุทธบูชาอยู่เสมอ จึงคงสอนลูกหลานผู้คนให้รู้จัก จัดดอกไม้ เรื่อยๆมา   การประดิษฐ์ดอกไม้และการ เรียนจัดดอกไม้ สืบเนื่องและวิวัฒนาการมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระเมตตาตรัสเล่าว่า เจ้าคุณตานี ธิดาเจ้าพระยามหาเสน (บุนนาค) ซึ่งเป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่ 1 และเป็นพระมารดาของกรมหมื่นสุรินทรรักษ์ ได้เป็นช่างดอกไม้ที่มีชื่อเสียงมาก เป็นผู้ที่มีการคิดประดิษฐ์ สอนดอกไม้ เป็นรูปแบบต่างๆและเป็นช่างสืบต่อมาจนถึงธิดาและนัดดา เมื่อลองคิดเทียบจากวันเฉลิมพระยศโอรสเจ้าคุณตานีเป็นกรมหมื่นสุรินทรรักษ์คือใน พ.ศ. 2359 ประมาณกาลได้ว่าสมัยที่ทำดอกไม้เป็นการใหญ่ในรัชกาลที่ 1-2 นั้น คงเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 188 ปีมาแล้ว

ต้องประกวดกันจัดแต่งดอกไม้มาถวายให้ทรงใช้ในงานนั้นเสมอ พระเชษฐภคินีผู้ใหญ่คือกรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ์ ทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีราชการฝ่ายในเป็นผู้ทรงพระปรีชาสามารถในการประดิษฐ์แต่งร้อยกรองดอกไม้มาก

มาลัยรูปตัวสัตว์ “กระแตไต่ไม้”

เมื่อประมาณ 140 ปี ที่ผ่านมา การประดิษฐ์ดอกไม้ของไทยได้ขยายขอบเขตออกไป ได้รู้จักดัดแปลงผ้า กระดาษ และขี้ผึ้งแข็ง ประดิษฐ์เป็นดอกไม้แห้งรูปแบบต่างๆ เช่น รักเร่ จำปา มะลิ ฯลฯ แทนดอกไม้สดอีกด้วย กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร พระเจ้าบรมวงศ์ฝ่ายในชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งทรงอภิบาลบำรุงเลี้ยง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชได้ทรงใฝ่พระทัยเป็นอันมาก และเจ้านายซึ่งประทับอยู่กับกรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูรนี้ ก็ทรงประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง และผูกดอกไม้

ช่อเป็นจำนวนมากอีกเหมือนกัน

ในรัชกาลที่ 5 มีพระราชนิยมการประดิษฐ์ดอกไม้ของไทยอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะมีพระราชพิธีใดๆ เจ้านายฝ่ายใน

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ์ เป็นพระราชบุตรพระองค์ที่ 7 พระราชธิดาพระองค์ที่ 3 ในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4

credit : th.wikipedia.org

มีพระนามในงานช่างดอกไม้เป็นที่เลื่องลืออยู่จนทุกวันนี้ โดยที่เสด็จกรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ์เป็นพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์ใหญ่ ได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีราชการฝ่ายในมักจะทรงบัญชาการให้เจ้านายฝ่ายในประดิษฐ์ดอกไม้ตกแต่งพระทวารพระบัญชรในพระที่นั่งต่างๆ และไม่ว่าจะมีงานใด เสด็จกรมหลวงทรงเกณฑ์ให้ประดิษฐ์ดอกไม้อยู่ตลอดเวลา นอกจากจะทรงเกณฑ์ให้ทำแบบโบราณแล้ว ยังทรงคิดดัดแปลงการประดิษฐ์ดอกไม้แบบใหม่ๆซึ่งแต่โบราณได้มีการร้อยตาข่าย ร้อยเฟื่องแบบต่างๆ ใช้ติดโครงไม้ไผ่หุ้มผ้าขาวมีแบบซ้ำๆ ตามแบบเดิม เช่น บันไดแก้ว พู่กลิ่น กลิ่นคว่ำ กลิ่นตะแคง กลิ่นจีน ครั้นมาสมัยสมเด็จกรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ์ ได้ทรงคิดทำโครงลวตทาสีขาว และประกอบดอกไม้ให้มีรูปร่างแปลกพิสดารงดงามออกไปอีกมากมาย เช่น ระย้า แปลง พวงแก้ว ฯลฯ และแปลงบันไดแก้วเป็นรูปวิมานพระอินทร์ วิมานแท่น  (ติดตามตอนถัดไป)

โรงเรียนบุหงาส่าหรี ไม่ได้ส่งเสริมเพียงการ เรียนร้อยมาลัย รูปแบบไทยเดิมเท่านั้น แต่ยังเพิ่มการเรียนการสอนแบบร่วมสมัย การจัดดอกไม้แบบลักษณะมาตรฐานสากล และยังมีหลักสูตรอีกมากมายให้ผู้ที่สนใจได้เลือก เน้นศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการดอกไม้ ตั้งแต่การเลือกซื้อ ไปจนถึงการดูแลรักษา และอื่นๆ ความแตกต่างของที่นี่กับที่อื่นๆมีอยู่มาก ทั้งเรื่องของสถานที่เรียน ซึ่งเรียน ณ เรือนไทย องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เหมาะต่อการฝึกฝนเป็นอย่างยิ่ง และยังสะดวกต่อการเดินทาง มีที่จอดรถรองรับ และมีคาเฟ่ด้านหน้า และสวนให้นั่งพักผ่อน หรือนั่งรอได้ และอื่นๆอีกมากมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X
WhatsApp WhatsApp us